informacja testowa

Informacja o zasadach przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku

1. Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnoprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej.

2.Tryb kierowania i przyjmowania osób ubiegających się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. ( Dz. U. z 2018r poz. 734) w sprawie domów pomocy społecznej.

3.Starania o zamieszkanie w Naszym Domu należy rozpocząć od wizyty osoby ubiegającej się o skierowanie lub jej przedstawiciela ustawowego / opiekuna prawnego / w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania i złożenie pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać pisemną prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku ubezwłasnowolnienia osoby postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na podjęcie czynności związanych z umieszczeniem osoby w DPS.
      W Ośrodku Pomocy Społecznej pracownik socjalny udziela wszelkich informacji dotyczących przyjęcia osoby do DPS i kompletuje potrzebne dokumenty:
• wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej pobytem i stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę
• zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia
• zaświadczenie lekarza psychiatry
• opinię OPS dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o miejsce do DPS
• ostatnią decyzję emerytalno-rentową lub decyzję dotyczącą przyznania zasiłku stałego/pielęgnacyjnego
• pisemną zgodę osoby ubiegającej się lub opiekuna prawnego na potrącanie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno-rentowy lub OPS ze świadczenia
• zgodę na przetwarzanie danych osobowych
• orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności dotyczącego osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS lun Orzeczenie Lekarza Orzecznika ZUS/KRUS
• oświadczenie o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt
• oświadczenie majątkowe

4. Jeżeli spełnione są przesłanki, o których mowa w punkcie pierwszym Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej.

5. Skompletowaną dokumentację OPS przekazuje do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Krajeńskim z siedzibą w Więcborku, który wydaje decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej lub w przypadku braku wolnych miejsc powiadomi pisemnie o wpisaniu na listę osób oczekujących oraz o przewidywanym terminie przyjęcia do DPS.

6. Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. W 2018r miesięczny koszt utrzymania w Naszym Domu wynosi 3.701,50 zł. Mieszkaniec opłaca pobyt w DPS w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w DPS reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej z 12 marca 2004r (Art. 60-Art.64a , Dz. Ust. z 2017 poz.1769) .

7. Z chwilą zwolnienia się miejsca w Naszym Domu osoba jest zawiadamiana o możliwości przyjęcia i we współpracy z pracownikiem socjalnym DPS określany jest termin i konkretne szczegóły dotyczące przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej.
8. Dyrektor Domu wysyła pisemne zaproszenie do osoby, która ma zamieszkać w Naszym Domu.

UWAGA! Od decyzji negatywnych wydanych przez organ gminy przysługuje prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Izabela białczyk (2 października 2015)
Opublikował: Izabela Białczyk (2 października 2015, 11:11:46)

Ostatnia zmiana: Izabela Białczyk (10 sierpnia 2018, 10:33:53)
Zmieniono: zmainy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102